Loesje-vertrouwen

Wat het kabinet doet voor mijn werk?

Ik ben teleurgesteld in het kabinet dat er nu staat. We moeten het echter maar mee doen en de lichtpuntjes zien te vinden. Privé zal het niet veel schelen (behalve dat D’66 nooit meer een stem van mij krijgt). De belastingvoordelen worden weer gecompenseerd door lastenverzwaringen. Het is complex dus ergens in 2019, als alle maatregelen zijn beslag hebben gehad, zie ik wel wat de nettowinst of – schade is.

Maar voor mijn werk, HBO-ICT docent bij Windesheim en mijn grote project, het Techatelier, heeft Vertrouwen in de toekomst interessant en zelfs verrassend positief nieuws.
Overall beeld is dat techniek extra belangrijk gevonden wordt. Er gaat meer geld naar techniekonderwijs op het VMBO – niveau, en HBO techniekonderwijs gaat meer geld krijgen.

  • We stellen structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het VMBO.
  • In deze kabinetsperiode wordt de bekostigingssystematiek voor het hoger onderwijs herzien, met daarbij specifieke aandacht voor technische opleidingen. Het budget voor fundamenteel onderzoek wordt stapsgewijs verhoogd tot jaarlijks 200 miljoen structureel vanaf 2020. Eenzelfde intensivering vindt plaats op het budget voor toegepast onderzoek en innovatie. Ten slotte stellen we twee maal 50 miljoen beschikbaar voor de onderzoekinfrastructuur.

Energiebeleid en techniek

Ook beleid dat zich richt op duurzaamheid en energie zal flinke impact hebben op techniekonderwijs. Er is een heel hoofdstuk 3. Nederland wordt duurzaam aan gewijd. Recente gesprekken met een groot energiebedrijf leert mij dat de energietransitie/duurzaamheid en klimaatdiscussie, die nu helemaal versneld zal worden, impact heeft op het soort werk en de vraag aan onderwijs en gemeente om te helpen. Onderwijs omdat de vraag naar ICT en technisch personeel, van VMBO tot wetenschappelijk, enorm is om de huidige doelstellingen van overheden nu al te halen. Laat staan als de lat nog hoger en ambitieuzer wordt gelegd:

Het nationaal Klimaat- en energieakkoord geeft maatschappelijke partijen (bedrijven, bestuurlijke partners, milieubeweging) meer zekerheid over langetermijndoelen. Tegelijkertijd creëert het akkoord een platform om voortdurend met elkaar in gesprek te blijven en te reageren op nieuwe (technologische) ontwikkelingen. Het akkoord bevat tevens concrete afspraken over de institutionele verankering.”

En dit is, financieel, geen klein bier:
Opgeteld is er per jaar uit Rijksmiddelen een budget van bijna 4 miljard euro beschikbaar. Dat is exclusief de middelen in het topsectorenbeleid en het innovatiebeleid die sterker gericht zullen worden op de energie- en klimaatopgaven. Daarnaast zal ook een aanzienlijk deel van de extra middelen voor decentrale overheden ten goede komen aan klimaatbeleid volgens te maken afspraken. De verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving vindt immers met name plaats onder verantwoordelijkheid van decentrale overheden. In een bestuursakkoord wordt dit nader uitgewerkt. Met InvestNL komt er voorts meer risicodragend kapitaal beschikbaar, ook voor energietransitieprojecten.”

Dat biedt samen met andere maatregelen ruimte voor energiebedrijven, overheden en onderwijs om slimme projecten op te pakken die alle partijen kunnen versterken.

Er zijn verder een flink aantal maatregelen benoemd waar de spelers in de energiemarkt zich aan moeten houden. Gas gaat in de ban en duurzame energie als zonne- en windenergie krijgen de ruimte. En nog veel meer zaken die het energiespeelveld de komende jaren gaan veranderen.

Techatelier kansen

Omdat de druk om meer kinderen voor techniek te laten kiezen is het mooi om te lezen dat de route die Techatelier kiest om samen te werken met Onderwijsroute1014 een goede keus is. Dit experiment zal volgens het regeerakkoord verder gestimuleerd worden: “Sommige kinderen zijn gebaat bij een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De 10-14-scholen, een samenwerkingsvorm tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, voorzien in zo’n behoefte. Voor dergelijke vormen van samenwerking komt meer experimentele ruimte.

Er komt zelfs ruimte om binnen HBO en onderzoek meer met start-up ed te werken:

  • Start-ups en publiek-private samenwerking met het midden- en kleinbedrijf worden gestimuleerd.

In de economische paragrafen (2.4 ev) tref ik nog het volgende aan:

  • In het beroepsonderwijs krijgen vakmensen, techniek en ambacht prioriteit, herwaardering en een nieuwe impuls. Het Techniekpact en het Platform Bètatechniek worden voortgezet. 

En verder nog honderden grote en kleine maatregelen die samen de komen 3,5 jaar ambitie van dit centrum-rechtse kabinet weergeven. Ik stel me tevreden met bovenstaande en haal er voor mezelf, mijn studenten en mijn omgeving in Zwolle eo het beste uit. En daar ga ik de komende 3,5 jaar mee werken.

No comments yet.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes